تریبوالکتریک PFM97 ED
تریبوالکتریک PFM97 ED

برای پایش پیوسته غبار به روش تریبوالکتریک برای اندازه‌گیری میزان غبار در گازهای دارای رطوبت و چسبندگی استفاده می‌شود. گاز نمونه توسط پراب‌های با درجه حرارت کنترل شده از فرایند مکش شده و وارد سل اندازه‌گیری درون یونیت اندازه‌گیری تریبوالکتریک می‌شود ...